شرکت نیکوبرشرق سپاهان

خط مشی محیط زیست

شرق سپاهان ضمن رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، راه حل های کامل سیستم انتقال و خدمات پشتیبانی را در بخش های استخراج و منابع ارائه می دهد.ما در شرق سپاهان متعهد به بهبود مستمر سیستم های کاری، تجهیزات، فناوری و استراتژی خود برای حفظ استانداردهای بالای مراقبت از محیط زیست هستیم. شرق سپاهان اطمینان حاصل خواهد کرد:

  • تطابق با کلیه قوانین و مقررات مربوط به انرژی، محیط زیست و سایر الزامات
  • خطرات زیست محیطی را به طور فعالانه شناسایی و ارزیابی کند و هرگونه فعالیتی که بر محیط زیست تأثیر بگذارد، نظارت و ممیزی خواهد شد.
  • همه افرادی که برای شرق سپاهان یا از طرف آنها کار می کنند؛ اطلاعات، دستورالعمل ها و آموزش های کافی در مورد سیاست ها، رویه ها و روش های زیست محیطی را دریافت می کنند. ما مشارکت فعال همه کارمندان را در کاهش هرگونه تأثیرات زیست محیطی تشویق خواهیم کرد.
  • اقدامات پیشگیرانه و کنترل های مناسب برای جلوگیری از نشت، بازیافت منابع و اطمینان از استفاده بهینه از انرژی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای اجرا می شود.
  • شرق سپاهان متعهد شده است که الزامات سیستم های مدیریت محیط زیست را رعایت کند.
  • روش ها و فناوری های جدید برای اثربخشی و سودمندی آنها در صرفه جویی در منابع،‌ به حداقل رساندن در ضایعات، بهبود فرایندهای کار و محافظت از محیط زیست ارزیابی می شود.
  • حفاظت از محیط زیست به عهده هر شخص در شرق سپاهان است.
  • شرق سپاهان تأمین کنندگان و پیمانکاران را تشویق می کند تا در عملکرد خود اصولی را که با این سیاست زیست محیطی سازگار است، اتخاذ کنند.
خط مشی کیفیت

شرق سپاهان متعهد به تهیه، طراحی، ساخت، تولید، تأمین، نصب و سرویس دهی تجهیزات نوار نقاله، سازه های فلزی سنگین و نیمه سنگین، لاینرهای کامپوزیتی و کلیه قطعات لاستیکی می باشد.
شرق سپاهان نقاط قوت و فرصت هایی که بر انطباق محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتری تأثیر می گذارد را فراهم می نماید که این برای ما به عنوان یک تجارت تعیین می شود.
سیستم مدیریت کیفیت شرق سپاهان به صورت برنامه ریزی شده مورد بازبینی و تجدید نظر قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که ما با الزامات استانداردهای موجود مطابقت نمائیم و فرایندها به خروجی مورد نظرشان می رسند.
کارمندانی که در توسعه و اجرای شیوه های کیفیت نقش دارند، تشویق می شوند تا در تعالی کیفیت محصول و خدمات مشتری تلاش کنند. تمام سطوح مدیریت، نظارت و پرسنل به خط مشی کیفیت شرق سپاهان متعهد هستند.

به بالای صفحه بردن